Official LGU Website of Asingan Pangasinan

Arya Asingan


News and Events

Nagasat kin naragsak a pakwa tayo amin kakabsat

Dec
24,
2023
Comments Off on Nagasat kin naragsak a pakwa tayo amin kakabsat

Nagasat kin naragsak a pakwa tayo amin kakabsat talna kin kapya ti sumangbay kanya tayo amin ah padapada

Previous

Next

Comments are closed.

More
To the top